COOKIE POLICY

Digitek Computer Products B.V. – Cookiebeleid

Deze webshop is eigendom van, en wordt beheerd door Digitek Computer Products B.V. (hierna te noemen ‘wij’ of ‘ons’). Onze webshop maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit cookiebeleid beschrijft welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden we ze gebruiken en welke opties u heeft om deze cookies te beheren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen door de webshops die u bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt om webshops correct of effectiever te laten werken en om functionaliteiten te bieden aan bezoekers, bijvoorbeeld door de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.

Op deze webshop gebruiken we alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn om het navigeren door de webshop mogelijk te maken of om bepaalde basisfuncties te laten werken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om de webshop beter te laten werken door uw voorkeuren op te slaan. Ook gebruiken we cookies om de werking van onze webshop te verbeteren zodat u een betere gebruikerservaring heeft.

Laat alle cookies ingeschakeld om deze webshop optimaal te kunnen gebruiken. Wilt u geen cookies gebruiken of wilt u specifieke cookies uitschakelen, dan kunt u de webshop nog steeds gebruiken maar zijn wellicht niet alle mogelijkheden en functies beschikbaar. Zie hieronder voor meer informatie over het beheren van uw cookies.

Welke cookies gebruiken wij waarvoor

Cookies worden voor allerlei doeleinden gebruikt. Open onze cookietabel als u meer wilt weten over onze eigen cookies en die van derden die wij op onze webshop gebruiken, waarom we ze gebruiken en hoe lang de verschillende cookies worden opgeslagen op uw computer of op uw mobiele apparaat.

Cookies beheren

Wijzig de instellingen van uw browser als u niet wilt dat onze webshop cookies opslaat op uw computer of uw mobiele apparaat. U kunt instellen dat er een waarschuwing wordt getoond voordat bepaalde cookies worden opgeslagen. Een andere mogelijkheid is om uw instellingen zodanig aan te passen dat uw browser weigert om het merendeel van onze cookies of specifieke cookies op te slaan.

Wilt u helemaal geen cookies accepteren, houd er dan rekening mee dat onze webshop wellicht niet correct functioneert. Het kan zijn dat enkele functies niet beschikbaar zijn of dat bepaalde delen van de webshop helemaal niet worden weergegeven.

U moet uw instellingen wijzigen voor elke browser en voor elk apparaat dat u gebruikt. De procedures voor het wijzigen van uw instellingen en cookies verschillen van browser tot browser. Gebruik zo nodig de helpfunctie van uw browser of klik op één van de onderstaande koppelingen om direct naar de gebruikershandleiding voor uw browser te gaan:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Er zijn ook softwareproducten beschikbaar die u helpen om cookies te beheren.

Wijzigingen van het beleid

Ons cookiebeleid kan van tijd tot tijd veranderen. Wanneer het hierbij gaat om een fundamentele verandering waarvan u op de hoogte moet worden gebracht, of is de verandering op een andere wijze relevant voor u, dan zullen wij u hierover informeren ruim voordat de verandering daadwerkelijk ingaat.

Contact en vragen

Mocht u vragen hebben over de cookies op onze webshop, neem dan gerust contact met ons op via sales@digitekbv.com en stel uw vraag.

Cookie tabel

Naam – Session ID

Categorie – Functioneel

Doel – Bewaart de bezoekers sessie voorkeuren

Expiratiedatum – Browsersessie

Digitek Computer Products B.V. – Cookie policy

This web shop is owned and managed by Digitek Computer Products B.V. (hereinafter referred to as ‘we’ or ‘us’). Our web shop uses cookies and similar technologies. This cookie policy describes which cookies we use, for what purposes we use them and what options you have to manage these cookies.

What are cookies?
Cookies are small text files that are stored on your computer or mobile device by the web shops you visit. Cookies are used on a large scale to make web shops work correctly or more effectively and to offer functionalities to visitors, for example by increasing user-friendliness.

In this web shop we only use cookies that are strictly necessary to enable navigation through the web shop or to allow certain basic functions to work. For example, we use cookies to make the web shop work better by storing your preferences. We also use cookies to improve the operation of our web shop so that you have a better user experience.

Leave all cookies enabled to use this web shop optimally. If you do not want to use cookies or do you want to disable specific cookies, you can still use the web shop, but not all possibilities and functions are available. See below for more information about managing your cookies.

Which cookies do we use for what purpose?

Cookies are used for a variety of purposes. Open our cookie table if you want to know more about our own cookies and those of third parties that we use on our web shop, why we use them and how long the various cookies are stored on your computer or on your mobile device.

Manage cookies

Change the settings of your browser if you do not want our web shop to store cookies on your computer or your mobile device. You can set a warning to be displayed before certain cookies are saved. Another option is to adjust your settings so that your browser refuses to store the majority of our cookies or specific cookies.

If you do not accept cookies at all, please note that our web shop may not function correctly.
It is possible that some functions are not available or that certain parts of the web shop are not displayed at all.

You must change your settings for each browser and for each device you use. The procedures for changing your settings and cookies differ from browser to browser. If necessary, use the help function of your browser or click on one of the links below to go directly to the user guide for your browser:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

There are also software products available that help you manage cookies.

Changes to the cookie policy

Our cookie policy may change from time to time. If this is a fundamental change of which you have to be informed, or if the change is relevant to you in another way, we will inform you about this before the change actually takes effect.

Contact and questions

If you have any questions about the cookies on our web shop, please feel free to contact us via sales@digitekbv.com and ask your question.

Cookie table

Name – Session ID

Category –  Functional

Purpose –  Saves the visitor’s session preferences

Expiration date – Browser session

Digitek Computer Products B.V. – Cookie-Richtlinie

Dieser Webshop ist Eigentum von Digitek Computer Products B.V. (im Folgenden “wir” oder “uns” genannt). Unser Webshop verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Diese Cookie-Richtlinie beschreibt, welche Cookies wir verwenden, für welche Zwecke wir sie verwenden und welche Möglichkeiten Sie haben, diese Cookies zu verwalten.

Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die von den von Ihnen besuchten Webshops auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert werden. Cookies werden häufig verwendet, um Webshops korrekt oder effektiver zu machen und um Besuchern Funktionalitäten anzubieten, zum Beispiel durch erhöhte Benutzerfreundlichkeit.

In diesem Webshop verwenden wir nur Cookies, die unbedingt notwendig sind, um die Navigation durch den Webshop zu ermöglichen oder bestimmte Grundfunktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel verwenden wir Cookies, um den Webshop besser zu machen, indem Sie Ihre Präferenzen speichern. Wir verwenden auch Cookies, um den Betrieb unseres Webshops zu verbessern, damit Sie eine bessere Benutzererfahrung haben.

Lassen Sie alle Cookies aktiviert, um diesen Webshop optimal zu nutzen. Wenn Sie keine Cookies verwenden möchten oder bestimmte Cookies deaktivieren möchten, können Sie den Webshop weiterhin nutzen, es sind jedoch nicht alle Möglichkeiten und Funktionen verfügbar. Weitere Informationen zur Verwaltung Ihrer Cookies finden Sie weiter unten.

Welche Cookies verwenden wir für welche Zwecke

Cookies werden für eine Vielzahl von Zwecken verwendet. Öffnen Sie unsere Cookie-Tabelle, wenn Sie mehr über unsere eigenen Cookies und die von Dritten, die wir in unserem Webshop verwenden, erfahren möchten, warum wir sie verwenden und wie lange die verschiedenen Cookies auf Ihrem Computer oder auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert sind.

Cookies verwalten

Ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers, wenn Sie nicht möchten, dass unser Webshop Cookies auf Ihrem Computer oder Ihrem mobilen Gerät speichert. Sie können festlegen, dass eine Warnung angezeigt wird, bevor bestimmte Cookies gespeichert werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Ihre Einstellungen so anzupassen, dass Ihr Browser es ablehnt, die Mehrheit unserer Cookies oder spezifischen Cookies zu speichern.

Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, beachten Sie bitte, dass unser Webshop möglicherweise nicht korrekt funktioniert. Es ist möglich, dass einige Funktionen nicht verfügbar sind oder bestimmte Teile des Webshops überhaupt nicht angezeigt werden.

Sie müssen Ihre Einstellungen für jeden Browser und für jedes verwendete Gerät ändern. Die Verfahren zum Ändern Ihrer Einstellungen und Cookies unterscheiden sich von Browser zu Browser. Verwenden Sie bei Bedarf die Hilfefunktion Ihres Browsers oder klicken Sie auf einen der folgenden Links, um direkt zum Benutzerhandbuch Ihres Browsers zu gelangen:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Es gibt auch Softwareprodukte, mit denen Sie Cookies verwalten können.

Änderungen an der Richtlinie

Unsere Cookie-Richtlinien können sich von Zeit zu Zeit ändern. Wenn dies eine grundlegende Änderung ist, über die Sie informiert werden müssen, oder wenn die Änderung auf andere Weise für Sie relevant ist, werden wir Sie rechtzeitig informieren, bevor die Änderung wirksam wird..

Kontakt und Fragen

Wenn Sie Fragen zu den Cookies in unserem Webshop haben, wenden Sie sich bitte an sales@digitekbv.com und stellen Sie Ihre Frage.

Cookie tabel

Name – Session-ID

Kategorie – Funktional

Zweck – Speichert die Session-einstellungen des Besuchers

Ablaufdatum – Browsersession

Digitek Computer Products B.V. – l’utilisation de cookies

Ce webshop est détenu et géré par Digitek Computer Products B.V. (ci-après dénommé «nous») . Notre webshop utilise des cookies et des technologies similaires. Cette utilisation de cookies décrit quels cookies nous utilisons, à quelles fins nous les utilisons et quelles options vous avez pour gérer ces cookies.

Que sont les cookies?
Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile par les webshop que vous visitez. Les cookies sont utilisés à grande échelle pour que les webshop fonctionnent correctement ou plus efficacement et pour offrir des fonctionnalités aux visiteurs, par exemple en améliorant la convivialité.

Dans ce webshop, nous utilisons uniquement des cookies strictement nécessaires pour permettre la navigation dans la webshop ou pour permettre le fonctionnement de certaines fonctions de base. Par exemple, nous utilisons des cookies pour améliorer le fonctionnement du magasin en stockant vos préférences. Nous utilisons également des cookies pour améliorer le fonctionnement de notre webshop afin que vous ayez une meilleure expérience utilisateur.

Laissez tous les cookies activés pour utiliser ce webshop de manière optimale. Si vous ne souhaitez pas utiliser de cookies ou si vous souhaitez désactiver des cookies spécifiques, vous pouvez toujours utiliser le webshop, mais toutes les possibilités et fonctions ne sont pas disponibles. Voir ci-dessous pour plus d’informations sur la gestion de vos cookies.

Quels cookies utilisons-nous dans quel but?

Les cookies sont utilisés à diverses fins. Ouvrez notre table de cookies si vous voulez en savoir plus sur nos propres cookies et ceux de tiers que nous utilisons sur notre webshop, pourquoi nous les utilisons et combien de temps les différents cookies sont stockés sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile.

Gérer les cookies

Modifiez les paramètres de votre navigateur si vous ne souhaitez pas que le webshop stocke des cookies sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Vous pouvez définir un avertissement à afficher avant que certains cookies soient enregistrés. Une autre option consiste à ajuster vos paramètres afin que votre navigateur refuse de stocker la majorité de nos cookies ou des cookies spécifiques.

Si vous n’acceptez pas du tout les cookies, veuillez noter que notre webshop peut ne pas fonctionner correctement. Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles ou que certaines parties du webshop ne s’affichent pas du tout.

Vous devez modifier vos paramètres pour chaque navigateur et pour chaque périphérique que vous utilisez. Les procédures de modification de vos paramètres et cookies diffèrent d’un navigateur à l’autre. Si nécessaire, utilisez la fonction d’aide de votre navigateur ou cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour accéder directement au guide de l’utilisateur de votre navigateur:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Il existe également des logiciels disponibles pour vous aider à gérer les cookies.

Modifications de la politique de cookie

Notre politique de cookie peut changer de temps en temps. S’il s’agit d’un changement fondamental dont vous devez être informé, ou si le changement vous concerne d’une autre manière, nous vous en informerons avant que le changement ne prenne effectivement effet.

Contact et questions

Si vous avez des questions concernant les cookies sur notre webshop, n’hésitez pas à nous contacter via sales@digitekbv.com et posez votre question.

Cookie tabel

Nom – ID de session

Catégorie – Fonctionnel

Objet – Enregistre les préférences de session du visiteur

Date d’expiration – Session du navigateur

This post is also available in: Dutch