ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITEK COMPUTER PRODUCTS B.V.

Algemene voorwaarden Digitek Computer Products B.V.

Artikel 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod: ieder aanbod van Digitek aan Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst, welk aanbod door Digitek op elektronische wijze (per e-mail) aan Opdrachtgever wordt toegezonden en/of welk aanbod door Digitek op haar website is geplaatst.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Digitek, die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
 • Gebrek: indien het Geleverde niet compleet is en/of niet voldoet aan de specificaties en/of het niet de eigenschap(pen) bezit die door Digitek schriftelijk en expliciet aan Opdrachtgever zijn bevestigd voor- of bij het tot stand komen van de Overeenkomst.
 • Geleverde: het door Digitek op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever (gedeeltelijk) geleverde of voor Opdrachtgever (gedeeltelijk) verrichte.
 • Digitek: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digitek Computer Products BV, gevestigd en kantoorhoudende te (6199 AB) Maastricht – Airport (Nederland) aan de Europalaan 21 (KvK nummer 34151332).
 • Partij of Partijen: Digitek en/of Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, overheidsinstelling of rechtspersoon aan wie het door Digitek gedane Aanbod is gericht, aan wie door Digitek is geleverd, aan wie Digitek een advies heeft uitgebracht en/of met wie Digitek een Overeenkomst is aangegaan (ongeacht het geslacht hierna aan te duiden in mannelijk enkelvoud).
 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Digitek en Opdrachtgever tot stand komt, daaronder begrepen alle wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop.
 • RMA-beleid: het beleid van Digitek omtrent het retourneren van goederen, zoals van toepassing op iedere Overeenkomst. RMA staat voor “Return Merchandise Authorization”.
 • Schriftelijk: correspondentie per aangetekend schrijven, deurwaardersexploot, reguliere post, fax of elektronisch medium (zoals per e-mail of via een webformulier). In geval van een e-mail of webformulier geldt dit alleen als schriftelijk, wanneer de andere partij bevestigt daarmee akkoord te zijn en/of dit gelezen te hebben, zulks al dan niet door verzending van een leesbevestiging.
 • Toeleverancier: de partij waar Digitek de door haar aangeboden goederen betrekt of de leverancier die Digitek anderszins betrekt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

1.2 Indien Digitek – bewust of onbewust – op enig moment geen beroep doet op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verwerpt of verwerkt zij daarmee niet het recht om daar in een later stadium alsnog een beroep op te doen.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Digitek en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

1.7 In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.

1.8 Deze Algemene Voorwaarden maken ook deel uit van iedere uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst en toekomstige overeenkomsten tussen Digitek en Opdrachtgever.

Artikel 2. AANBOD

2.1 Ieder Aanbod van Digitek is vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Een Aanbod is geldig zo lang de voorraad strekt en onder voorbehoud van prijsstijgingen en/of prijswijzigingen.

2.2 Digitek kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de desbetreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een Aanbod vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten worden doorberekend aan Opdrachtgever. In de opdrachtbevestiging zijn de toepasselijke verzendkosten opgenomen.

2.4 Indien en voor zover het Aanbod samengestelde producten en prijzen bevat, dan bestaat er voor Digitek geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de in het Aanbod begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt het geoffreerde automatisch voor nadere opdrachten.

Artikel 3. OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod aanvaard en Digitek deze aanvaarding schriftelijk bevestigt.

3.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod dan is Digitek daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Digitek schriftelijk anders aangeeft.

3.3 Na het tot stand komen van de Overeenkomst kan de Overeenkomst slechts worden gewijzigd of geannuleerd indien en voor zover Digitek hiermee schriftelijk instemt. Indien de Overeenkomst met instemming van Digitek wordt gewijzigd of geannuleerd, dient Opdrachtgever alle voor Digitek hieraan verbonden kosten te vergoeden. Indien een wijziging van de Overeenkomst is overeengekomen heeft Digitek het recht om van eerder geschatte levertermijnen en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens haar nodig is om de Overeenkomst in de gewijzigde vorm na te kunnen komen.

Artikel 4. LEVERING EN LEVERTERMIJN

4.1 Digitek streeft ernaar om verkochte goederen te leveren binnen de geschatte levertermijnen. Opgegeven (geschatte) levertermijnen zijn geen fatale termijnen.

4.2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de goederen verzonden zijn door een door Digitek ingeschakelde vervoerder en de goederen op het afleveradres zijn uitgeladen en getekend voor ontvangst dan wel indien de goederen door Digitek zelf zijn vervoerd en de goederen op het opgegeven adres zijn uitgeladen en getekend voor ontvangst dan wel indien de verkochte goederen zijn afgehaald door of namens de Opdrachtgever en voor ontvangst is getekend.

4.3 Indien levering eerst later dan de geschatte levertermijn kan plaatsvinden, dan zal de Opdrachtgever Digitek een redelijke extra termijn van minimaal vier weken geven om alsnog tot levering over te gaan (conform het bepaalde in het volgende lid). Levering later dan de geschatte levertermijn door Digitek geeft Opdrachtgever geen enkel recht op vergoeding van de door haar direct of indirect geleden schade of gevolgschade.

4.4 Bij levering later dan de geschatte levertermijn zal Opdrachtgever Digitek schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke stellen waarbij zij aan Digitek een termijn zal stellen om alsnog te leveren met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande lid. Na ommekomst van de aldus gestelde termijn – van minimaal vier weken – heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder overigens enig recht op schadevergoeding jegens Digitek. Ook indien Opdrachtgever alsnog nakoming verlangt heeft zij nimmer recht op vergoeding van enige door haar direct of indirect geleden schade of gevolgschade.

Artikel 5. KLACHTEN

5.1 Eventuele klachten met betrekking tot door Digitek geleverde goederen – waaronder doch niet uitsluitend tekorten, manco’s en beschadigingen – dienen binnen vierentwintig (24) uur aan Digitek gemeld te worden met schriftelijke bevestiging binnen gelijke termijn met volledige opgave van de aard en omvang van de klacht, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden Opdrachtgever in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.

5.2 Indien een klacht door Digitek gegrond wordt bevonden dan heeft Digitek het recht om de goederen, mits betaald, terug te halen (al dan niet door retourzending door Opdrachtgever) en vervangende gelijkwaardige goederen te leveren of de waarde aan Opdrachtgever te vergoeden met een maximum van de factuurwaarde van de oorspronkelijk door Digitek geleverde goederen, het voorgaande naar keuze van Digitek in de meest ruime zin van het woord. Tot verdere schadevergoeding is Digitek slechts gehouden voor zover en tot het bedrag dat deze door de door haar afgesloten bedrijfsschadeverzekering is gedekt en de betreffende maatschappij tot uitkering overgaat.

5.3 Indien mocht komen vast te staan dat een eventuele klacht voor rekening en risico van een Toeleverancier van Digitek komt dan zal Digitek in overleg treden met de Toeleverancier. De uitkomst van het overleg tussen Digitek en de Toeleverancier is bepalend voor de afhandeling van de klacht. De Opdrachtgever is daaraan gebonden.

5.4 Geringe verschillen in kwaliteit, omvang, gewicht of geschiktheid van de geleverde goederen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Digitek, ten opzichte van het schriftelijk overeengekomene, leveren geen grond voor klachten op.

5.5 Voor het melden en afhandelen van klachten alsmede ter zake vergoedingen is het RMA-reglement van Digitek van toepassing. Het RMA-reglement kan worden geraadpleegd via het RMA-portaal van Digitek (te raadplegen via de online webshop van Digitek) of kosteloos worden opgevraagd bij Digitek.

5.6 Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum bij Digitek te worden ingediend op straffe van verval van recht.

Artikel 6. RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID

6.1 Op alle goederen welke zich van of namens Opdrachtgever onder Digitek bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft Digitek een retentierecht zolang Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen jegens Digitek heeft voldaan.

6.2 Digitek is steeds gerechtigd vooruitbetaling van de door haar te leveren goederen te vorderen. Alle door Digitek geleverde goederen blijven haar eigendom totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen, inclusief rente en kosten, derhalve ook facturen met betrekking tot eerder geleverde goederen, als ook vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst of eerdere Overeenkomsten, volledig heeft voldaan. Opdrachtgever is niet gerechtigd over de betreffende goederen op enigerlei wijze te beschikken, ook niet in de uitoefening van haar beroep of bedrijf, noch is zij gerechtigd de betreffende goederen aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken, te vervreemden of te bezwaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitek.

Artikel 7. OVERMACHT

7.1 In geval van overmacht bij Digitek is zij gerechtigd om naar keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Digitek is daarbij geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever.

7.2 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt daartoe – verstaan: stakingen door, dan wel arbeidsongeschiktheid van één van de werknemers en/of bestuurders van Digitek, voor zover vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, maatregelen en/of verboden en/of wetswijzigingen door de Nederlandse en/of vreemde overheid, instorting van de (online) markt of economische crisis, terroristische aanslagen, cyberaanvallen, financiële crisis, niet voorzienbare c.q. voorspelbare verkeersbelemmeringen (via weg, water, rails en lucht), ongeluk(ken) met een door één van de werknemers en/of bestuurders van Digitek gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen of producten, oproer, oorlog, niet voorzienbare c.q. voorspelbare douanebelemmeringen, boycotten, blokkades, natuurrampen, pandemieën, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, extreme weersomstandigheden, brand, diefstal van materialen benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst en alle omstandigheden waardoor Digitek niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren, het voorgaande ook voor zover de situatie zich voordoet bij een Toeleverancier.

7.3 In geval van overmacht is Opdrachtgever niet eerder dan twee maanden na de ingang van de overmachtssituatie gerechtigd om over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 8. GARANTIE

8.1 Digitek staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen in overeenstemming met hetgeen Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin Gebreken voordoen in de door Digitek geleverde goederen als gevolg van fabricage-, materiaal-, verpakkingsfouten en/of transport dan zal Digitek de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Digitek. Deze garantie geldt slechts gedurende de periode dat Digitek bij haar Toeleverancier van het betreffende goed een beroep op garantie kan doen doch nimmer langer dan zes (6) maanden.

8.2 Digitek is een groothandel en geen producent van goederen. Digitek verstrekt alleen een garantie voor door haar geleverde goederen indien en voor zover de fabrikant of Toeleverancier van het geleverde goed een garantie heeft verstrekt. Fabrieksgarantievoorwaarden en procedures zijn te vinden op het goed alsmede op de website van de fabrikant c.q. Toeleverancier van de goederen. Een garantie kan niet worden ingeroepen bij het niet nakomen van een verplichting door Opdrachtgever die voortvloeit uit de met Digitek gesloten Overeenkomst. Voor het geval Digitek mocht overgaan tot het verstrekken van garantie op geleverde goederen in een situatie waar geen fabrieksgarantie van toepassing is, dan vindt die uit coulance plaats. Alsdan kan Digitek nimmer tot garantieverstrekking verplicht worden.

8.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door, of (mede) het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 • invloed van weersomstandigheden;
 • het door (personeel van) de Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of
 • het door (personeel van) de uiteindelijke (eind)gebruiker, niet zijnde Opdrachtgever, niet in acht nemen van aanwijzingen en/of voorschriften;
 • ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
 • onoordeelkundig onderhoud of gebruik door de Opdrachtgever;
 • wijzigingen in of aan het goed, inclusief reparaties uitgevoerd zonder de schriftelijke toestemming van Digitek;
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;
 • zaken die door de Opdrachtgever aan Digitek ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg met de Opdrachtgever zijn aangewend;
 • door Digitek van derden betrokken onderdelen, voor zover deze derden aan geen garantie aan Digitek hebben verstrekt;
 • situaties waarin de originele factuur niet kan worden ingediend of gewijzigd dan wel onleesbaar is gemaakt;
 • schade veroorzaakt door opzettelijk handelen, nalatigheid of grove zorgeloosheid.

Artikel 9. ADVISERING

9.1 Alle door Digitek gegeven adviezen en door Digitek gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Digitek geleverde goederen zijn geheel vrijblijvend en worden door Digitek verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Advisering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Digitek verleent ter zake geen enkele garantie.

9.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Digitek is Digitek niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Digitek tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Digitek.

Artikel 10. BETALING, KOSTEN EN KREDIETLIMIET (inhoudsopgave)

10.1 Opdrachtgever dient alle facturen van Digitek, zonder korting tenzij anders schriftelijk overeengekomen, te betalen binnen de op die facturen vermelde termijn op een door Digitek aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Digitek is aangegeven. Digitek is gerechtigd ook periodiek te factureren. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dienen facturen binnen acht dagen na factuurdatum betaald te zijn.

10.2 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.

10.3 In geval van te late betaling is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is zij rente verschuldigd over het aldus te laat betaalde bedrag van 1,5% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. Voor zover de wettelijke (handels)rente hoger is dan voornoemd percentage, geldt dit hogere percentage.

10.4 Het recht van verrekening en van opschorting van Opdrachtgever wordt uitgesloten.

10.5 Digitek is gerechtigd om eventuele bijkomende externe kosten, prijsstijgingen en prijswijzigingen door te berekenen aan Opdrachtgever.

10.6 Indien Opdrachtgever niet of niet volledig betaalt en derhalve (toerekenbaar) te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle daadwerkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, daaronder begrepen de daadwerkelijke advocaatkosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van €500,00.

10.7 Een nieuwe Opdrachtgever dient de eerste drie geplaatste orders vooruit te betalen. Daarna kan in beginsel op rekening besteld en betaald worden. Daarbij is de kredietlimiet leidend. Is er geen kredietlimiet of is deze overschreden, dan dient door Opdrachtgever vooruit betaald te worden.

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1 Indien Opdrachtgever één of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de met Digitek gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Digitek gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden tot enige schadevergoeding, haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten c.q. de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Digitek toekomende rechten.

11.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, wordt de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Digitek nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Digitek voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Alle vorderingen van Digitek zijn terstond en geheel opeisbaar indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien Opdrachtgever door welke oorzaak ook de vrije beschikking over haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Digitek heeft in dat geval het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING EN VRIJWARING

12.1 Indien Digitek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Digitek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Digitek is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3 De aansprakelijkheid van Digitek is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

12.4 Digitek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Indien Digitek met inachtneming van het hiervoor gestelde aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en gehouden is schade te vergoeden, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Digitek aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Digitek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

12.6 Aansprakelijkheid voor overige gevolgschade en vermogensschade, in welke vorm dan ook, hieronder mede – doch niet uitsluitend – verstaan huur/koop van een vervangend product, omzet- en/of winstderving, verminkte of vergane (digitale) gegevens of materialen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden wordt uitgesloten.

12.7 Iedere vordering die Opdrachtgever heeft op Digitek vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van twaalf (12) maanden na de levering door Digitek, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

12.8 Opdrachtgever zal Digitek en de door Digitek ingeschakelde derden volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Digitek die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst door Digitek, zulks ook wanneer de derden die een claim indienen zijn ingeschakeld door Digitek.

Artikel 13. RISICO

13.1 Bij verzending, zowel bij levering binnen als buiten Nederland, gaat het risico van diefstal, beschadiging, verlies, schade, tenietgaan of achteruitgang over op Opdrachtgever op het moment dat de goederen in de macht van Opdrachtgever zijn gebracht met in achtneming van de overige bepalingen van dit artikel.

13.2 Het risico tijdens transport op het terrein van Opdrachtgever is te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever, zulks ook wanneer de transporteur van Digitek dat transport nog verzorgt, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Digitek.

13.3 Indien Digitek zaken ten behoeve van Opdrachtgever heeft afgescheiden van haar overige voorraadartikelen maar nog niet heeft geleverd om wat voor reden ook, of in geval van een retourzending door Opdrachtgever, of indien Digitek zaken ten behoeve van Opdrachtgever onder zich houdt, bijvoorbeeld voor reparatie, inspectie of tests, is het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang voor rekening van Opdrachtgever, tenzij het bewuste risico zich verwezenlijkt heeft als gevolg van opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Digitek.

13.4 In het geval dat Digitek zaken van Opdrachtgever onder zich heeft voor reparatie, inspectie, tests of wat dan ook en deze zaken om wat voor reden ook verstuurd of getransporteerd moeten worden, komt het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang voor Opdrachtgever.

Artikel 14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Digitek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

14.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op het door Digitek aan Opdrachtgever geleverde, ontwikkelde of ter beschikking gestelde berusten uitsluitend bij Digitek.

14.3 Indien naar de mening van Digitek noodzakelijk, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Digitek alle medewerking verlenen aan het vastleggen van alle rechten van intellectuele eigendom en – voor zover vereist – zal Opdrachtgever er alle medewerking aan verlenen om eventuele rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bij Opdrachtgever zouden berusten over te dragen aan Digitek.

14.4 Digitek heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. OVERIGE BEPALINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1 Het is Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst en voor een periode van twee jaren na afloop daarvan verboden om personeel van Digitek in dienst te nemen of uit andere hoofde werkzaamheden te laten verrichten ten behoeve van haarzelf, zulks op straffe van een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van €50.000,- (zegge vijftigduizend euro) per overtreding, onverlet het recht op nakoming en alle overige rechten die aan Digitek toekomen op grond van de wet.

15.2 Het is Opdrachtgever verboden, zowel gedurende deze Overeenkomst als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke zin ook, enige mededeling te doen van hetgeen in het kader van deze Overeenkomst te harer kennis is gekomen in verband met de bedrijfsvoering of anderszins vertrouwelijke informatie van Digitek op straffe van een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van €50.000,- (zegge vijftigduizend euro) per overtreding, onverlet het recht op nakoming en alle overige rechten die aan Digitek toekomen op grond van de wet. Onder vertrouwelijke informatie verstaan Partijen alle informatie die Digitek schriftelijk als vertrouwelijk bestempelt, alsmede alle informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.

15.3 Partijen zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst gehouden om naar eer en geweten te handelen.

15.4 Op alle Overeenkomsten tussen Digitek en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.5 De Rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

15.6 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

This post is also available in: Engels